Årsmöte 2021

Österåkers Hundungdom bjuder in till årsmöte

Datum: 6/2-2021
Tid: 10:00
Plats: Digitalt i google meeting  

Anmälan sker senast 1/2-21 till osterakershu@gmail.com, anmäl dig med en google-mail så bjuder vi in dig till mötet. 

Här har du chansen att påverka klubbens verksamhet, styrelse och aktiviteter för kommande år. Inga förkunskaper krävs för att delta vid mötet, och medlemmar är välkomna!

Hoppas vi ses, men digitalt detta år!
Förslag på ärendelista:

1. Justering av röstlängd.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare.
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av dagordning.
8. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning samt revisorernas berättelse.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte gett till styrelsen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Av medlemmarna avgivna motioner.
13. Av styrelsen avgivna propositioner.
14. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. B. Beslut om styrelsens förslag till budget.
15. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 9 i dessa stadgar.
16. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 10 i dessa stadgar.
17. Val av valberedning enligt § 11 i dessa stadgar.
18. Val av ombud till Representantskapet och till distriktsårsmöten samt ersättare. 19. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-18.
20. Övriga ärenden. Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under dagordningens övriga punkter kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. 

Vid val enligt punkt 15 och 16 får samtliga närvarande med förslagsrätt föreslå även andra kandidater än de i valberedningens förslag upptagna. Sålunda föreslagen person skall ha accepterat nomineringen.